Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
  2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen JBW-Photograpy (hierna: Opdrachtnemer) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever)
  3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotografe geleverd zal worden.
  4. Fotografe: JBW-Photograpy, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer
  5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
  6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
  7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
  8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
  9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografe en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in , deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door Fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

Fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per email. Hierbij dient expliciet door opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden.

Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotografe.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotografe werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk werkt.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.

Fotografe levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen bewerking plaats vindt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotografe indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotografe, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Artikel 6. Levering

Tenzij anders overeengekomen levert de Fotografe binnen 30 dagen nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden.

Levering van de via het daartoe bestemde formulier bestelde bestanden en producten worden binnen 30 dagen na betaling van de factuur geleverd.

De Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 7. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent Fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat Fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotografe dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.

Alle door Fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Fotografe zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

De factuur met betrekking tot de reservering van de fotosessie, dient in elk geval voorafgaand aan deze fotosessie voldaan te zijn.

Artikel 9. Annulering en Opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotografe, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Fotografe 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotografe.

Artikel 10. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografe.

Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij Fotografe.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotografe, indien niet anders overeengekomen.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de Fotografe.

Fotografe behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website en weblog, advertenties.

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van Fotografe, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotografe.

Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotografe.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de Fotografe, rekent de Fotografe 300 euro licentievergoeding voor een dergelijk geval per gebruikte foto of 600 euro per gebruikt filmmateriaal, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotografe.

Artikel 12. Portretrecht

Tenzij anders is overeengekomen, is Fotografe gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotografe of diens vertegenwoordigers.

Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Fotografe is aanbevolen.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotografe houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotografe aan Opdrachtgever medegedeeld.

Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen JBW-Photograpy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.